TerraInfo Ingatlan

Adatkezelési tájékoztató ingatlankereső ügyfelek részére

Adatkezelési Tájékoztató


ingatlankeresők részére1. Az adatkezelő


A TerraInfo Kft. (TerraInfo Ingatlan ) (székhely/hivatalos levelezési cím: 2624 Szokolya, Dózsa György utca 14.; adószám: 32046953-1-13; cégjegyzékszám/EV.nyilvántartási szám: 13-09-221882; elektronikus elérhetőség: zspocsik@gmail.com; telefonszám: +36-70-677-2234, a továbbiakban: Adatkezelő) a vonatkozó, személyes adatok védelmét meghatározó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban az alábbiakban tájékoztatja a szolgáltatásait igénybe vevőket az általa alkalmazott adatkezelésről.


Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére, emiatt mindenkor ügyel a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítására, melynek alapvető követelménye az adatok kezelésére vonatkozó megfelelő tájékoztatás nyújtása. Jelen Adatkezelési Tájékoztató többek között információt nyújt a Adatkezelő szolgáltatásának nyújtása, valamint a reklám célú adatkezelése során történő személyes adatainak kezeléséről: a kezelt adatok megismerésének forrásairól, köréről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról és időtartamáról, a személyes adatokkal kapcsolatos jogokról és az azok közötti választási lehetőségekről, illetve tartalmazza azokat az elérhetőségeket is, amelyeken választ kaphat az Érintett a Adatkezelő adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos kérdéseire is.

2. Fogalmak


Megtekintő: Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlant megtekintette vagy akinek az Adatkezelő a közvetített ingatlan pontos címét megadta (továbbiakban: Érintett).


Ingatlankereső: A fentieken túl olyan személy, aki az Adatkezelő ingatlanközvetítési tevékenysége körében az Adatkezelőtől személyesen, telefonon, elektronikus vagy más úton tájékoztatást kér, tőle érdeklődik, ideértve különösen az Adatkezelő megkeresését eladási vagy vételi érdeklődés céljából, illetve aki az Adatkezelőnél ingatlankeresőként jelentkezik (továbbiakban: Érintett).


3. Adatkezelés célja


3.1. Ingatlankereső esetében: Vásárlás/bérbevétel céljából az Érintett által keresett, megadott feltételeknek megfelelő ingatlant keressen és ajánljon az Adatkezelő, és létrehozza az ingatlant eladni/bérbe adni kívánó és az Érintett közötti kapcsolatot.


3.2. Megtekintő esetében: Vásárlás/bérbevétel céljából az Érintett által keresett, megadott feltételeknek megfelelő ingatlan címének kiadása, ingatlan megmutatásának megszervezése az Adatkezelő megszervezésével.


4. Adatkezelés jogalapja


4.1. Ingatlankereső esetében: Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]. Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy az ingatlankereséssel összefüggő szolgáltatást magas szinten nyújtsa, az ügyfelek elégedettek legyenek a szolgáltatásával, illetve ezen keresztül növelje a forgalmát.


4.2. Megtekintő esetében: Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]. Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy az ingatlankereséssel, megtekintéssel, bemutatással és címkiadással összefüggő szolgáltatást magas szinten nyújtsa, az ügyfelek elégedettek legyenek a szolgáltatásával, illetve ezen keresztül növelje a forgalmát.


5. Kezelt adatok köre


5.1. Ingatlankereső esetében: név, lakcím (ha az érintett megadta), telefonszáma, email címe, és az Érintett által a keresett ingatlanra vonatkozóan megadott adatok [pl. ingatlan vételára, ingatlan elhelyezkedése, jellege, fekvése, hasznos alapterülete, építési módja, komfortfokozata, fűtési módja, szobaszáma, ill. telek területe], fizetés ütemezése (önerő és hitel aránya).


5.2. Megtekintő esetében: név, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcím, telefonszám, e-mail cím, ingatlan pontos beazonosításához szükséges adatok.


6. Az adatkezelés időtartama


6.1. Ingatlankereső esetében: személyes adatok rögzítéstől számított 5 év.


6.2. Megtekintő esetében: személyes adatok rögzítéstől számított 5 év.


7. Adatfeldolgozók, személyes adatok továbbítása és közzététele


7.1 [Adatfeldolgozók] Az Adatkezelő az Érintett adatait a szolgáltatás nyújtása során, annak teljesítése érdekében, és ahhoz szükséges mértékben, a szerződött partnerei (beleértve magánszemélyeket is) részére átadja adatfeldolgozásra. A szolgáltatás nyújtásának teljesítése érdekében, valamint a marketing / reklám célú tevékenység végzéséhez szükségesen igénybe vett, Adatkezelő szerződött partnerei közé tartozó adatfeldolgozók és azok kategóriái, akik által az Érintett adatai feldolgozásra kerülnek:


a.) Adatkezelő az Érintettek és az ingatlan adatait megoszthatja a saját ügynökeivel, közreműködőivel, illetve más ingatlanközvetítőkkel annak érdekében,  hogy az ingatlan értékesítésre / bérbeadásra kerüljön. Az Adatkezelővel együttműködő ingatlanközvetítők listáját ezen a linken  megtalálja:  https://miosz.lc.hu/partnerirodak/magyar-ingatlankozvetitok-orszagos-szovetsege/

Adatfeldolgozás célja: az ingatlan értékesítésének / bérbeadásának elősegítése


b.) Az Adatkezelő a közvetítésre vonatkozó szerződésének teljesítése és dokumentálása érdekében különböző adminisztrációs és munkafolyamat  szervezési informatikai eszközöket/megoldásokat vesz igénybe, amely során az Érintettek és az ingatlan adatait megoszthatja az adatfeldolgozókkal.
Adatfeldolgozás célja: az ingatlan értékesítésének / bérbeadásának elősegítése és a közvetítői tevékenység szervezése, valamint dokumentálása.


 • Adatfeldolgozó neve: Integrity Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.; email cím; office@integrity.hu)
  Adatfeldolgozás célja: szerver hosting


 • Adatfeldolgozó neve: Kontír-Aktív Kft. (székhely: 1131 Budapest Unoka u 55.; email cím; peter.tiba@kontiraktiv.hu)
  Adatfeldolgozás célja: szerver rendszergazda


 • Adatfeldolgozó neve: HolMiKi Kft. (székhely: 7400 Kaposvár, Honvéd u. 16/b. fszt. 2,; email cím; tanczos.robert@gmail.com)
  Adatfeldolgozás célja: informatikai rendszer fejlesztése


 • Adatfeldolgozó neve: Fejér Zsolt Károly ev. (székhely: 2335 Taksony, Fő út 121. email cím; fzsolt35@gmail.com)
  Adatfeldolgozás célja: informatikai rendszer fejlesztése


7.2. [Személyes adatok továbbítása] Az Adatkezelő az ingatlanközvetítői tevékenysége mellett segítséget nyújt az Érintetteknek más adatkezelő által végzett szolgáltatással kapcsolatosan, amelyre az Érintettnek igénye van. Az Adatkezelő ilyen esetekben az Érintett kapcsolattartási adatait (általában név, e-mail cím és telefonszám) megadja a szolgáltatók részére, mint például hitelközvetítő, értékbecslő. Az Adatkezelő a szolgáltató nevéről és elérhetőségéről az adattovábbítás során kap pontos tájékoztatást.


8. Személyes adatok biztonsága és a személyes adatokhoz való hozzáférő személyek köre


8.1. Adatkezelő gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, és minden intézkedést megtesz a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás, azaz annak érdekében, hogy az Érintettek személyes adatai a jogszabályoknak megfelelő védelemben részesüljenek.


8.2. Adatkezelő az adatbiztonság követelményének megtartásához szükséges intézkedések körében számítógépes adatbázisban, automatikus és manuális módon kezeli az Érintett adatait és intézkedett arról, hogy az Érintett adatainak kezelése zárt, és minden esetben jelszóval védett rendszerben, merevlemezre mentve történjen és e rendszereket csak a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben, az ahhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben használják az adatok megismerésére jogosultak.


8.3. A személyes adatok megismerésére jogosultak a Adatkezelő munkatársai és a szolgáltatásának nyújtásában közreműködő szerződéses partnerei.


8.4. Adatkezelő biztosítja, hogy az adatokhoz hozzáférésére jogosultak teljeskörű, adatvédelmi szabályokról történő tájékoztatását. Adatbiztonsági garanciaként Adatkezelőt, munkatársait és a szolgáltatásának nyújtásában közreműködő szerződéses partnereit titoktartási kötelezettség és jogi felelősség terheli az e tevékenységük során megismert személyes adatok tekintetében.9. Az Ön jogai és a joggyakorlásra vonatokozó szabályok


9.1. Az Érintett kérelmére írásban vagy elektronikus úton a Adatkezelő tájékoztatást ad [GDPR 15. cikk (1) bekezdés; tájékoztatáshoz való jog]:


 • § arról, hogy milyen adatokat kezelünk Önről,
 • § az adatkezelés céljairól,
 • § azon címzettek kategóriáról, akik számára a személyes adatokat átadhatjuk,
 • § az adatkezelés időtartamáról,
 • § a jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.


9.2. A jelen pontban szabályozott eljárások kezdeményezése előtt az Érintett jogosult - elektronikus úton benyújtható - panaszával a Adatkezelőhöz fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. Adatkezelő a panaszt egy hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha a Adatkezelő az Érintett panaszának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerű állapotát helyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti. Ekkor a Adatkezelő az Érintett adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A Adatkezelő a panaszról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti azokat, akik részére a panasszal érintett adatot továbbította.
9.3. Az Érintett kérelmére Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban vagy az Érintett által választott más formátumban rendelkezésérebocsátja. [GDPR 15. cikk (3) bekezdés; hozzáférési jog, másolatkiadás iránti jog].
9.4. Az Érintett kérésének megfelelően módosítjuk, pontosítjuk a személyes adatát. [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog]. Az Érintett adataihoz való hozzáféréséhez fűződő jogának gyakorlása, valamint személyes adatainak helyesbítése céljából Adatkezelőhöz fordulhat az zspocsik@gmail.com e-mail címre küldött elektronikus levélben.
9.5. Az Érintett kérelmére Adatkezelő törli az Érintett személyes adatát. Az Adatkezelő a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okokból tagadhatja meg, így például abban az esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából. [GDPR 17. cikk; törléshez való jog].
9.6.Az Érintett a hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. illetve bejelentheti a reklám küldésének megtiltása iránti igényét. Ebben az esetben az Érintett nevét és minden egyéb személyes adatát Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásból. A visszavonó nyilatkozat megtételére mind postai úton, Adatkezelő székhelyére küldött levél útján, mind pedig elektronikusan az zspocsik@gmail.com e-mail címre történő levél küldéssel is lehetőség van [hozzájárulás visszavonásához való jog]. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
9.7. Az Érintett jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását (zárolását)


 • § ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérheti az adatok zárolását, amíg Adatkezelő ellenőrizi a személyes adatok pontosságát; ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
 • § Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez [GDPR 18. cikk; adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás)]
 • § Adatkezelő zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. Adatkezelő a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli. Az adatkezelés korlátozásának e feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogjuk.
9.8. Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően Adatkezelő biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítja Érintett adatait az Érintett által meghatározott másik adatkezelőnek. [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog].
9.9. Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak érdekmérlegelés jogalapjának [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont] alkalmazásával történő kezelése ellen. Tiltakozás esetén az Adatkezelő megvizsgálja azt, hogy az Adatkezelőnek van-e lehetősége arra, hogy a személyes adatokat törölje vagy az adatkezelést megszüntesse.
9.10. Adatkezelő az Érintett kérelmének beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről. A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
9.11. A joggyakorlás díjmentes. Bizonyos esetekben Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha az Érintett az adatairól másolatot kér, vagy ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó).
9.12. Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az Érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.
10. Az Ön jogérvényesítési lehetőségei
Amennyiben az Ön megítélése szerint az adatkezelés nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezheti (Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben megítélése szerint Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor bírósághoz fordulhat és eljárást kezdeményezhet az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt.